Galicia Calidade certifica a calidade dos establecementos turísticos de Galicia, entre os que se atopan os hoteis, restaurantes e aloxamentos de turismo rural que cumpran os requisitos do Regulamento de uso da marca e dos seguintes pregos:

Para conseguir a certificación de Galicia Calidade, os establecementos deben cumprir os seguintes requisitos básicos:

 • Estar inscrito no Rexistro de Empresas de Actividades Turísticas
 • Dispoñer de licenza de actividade
 • Contar cunha antigüidade mínima de dous anos de experiencia
 • Ter o certificado de Q de Calidade Turística ou, na súa falta, o selo dunha norma ISO 9001 e o compromiso de calidade turística (SICTED).
 • A oferta gastronómica debe ofrecer unha proporción significativa de receitas galegas, con materias primas amparadas polos selos de certificación de orixe como as denominacións de orixe, indicacións xeográficas protexidas, etc.
 • Ofrecer unha variedade de viños certificados polas denominacións de orixe galegas.
 • Os licores tradicionais, como augardentes, licor café, etc., deben estar certificadas polo consello regulador da correspondente Indicación Xeográfica.

Ademais, os establecementos deben velar pola elevación da calidade dos servizos que prestan, de acordo cos seguintes criterios:

 • Corrección das deficiencias das infraestruturas, instalacións ou equipamentos
 • Prestar os servizos cun trato adecuado
 • Facilitar unha maior profesionalización das persoas que traballen no sector, así como o acceso á formación continua.
 • Apoiar sistemas de certificación de calidade
 • Difundir os sistemas de certificación de calidade
 • Calquera acción que dirixida a obter a excelencia na prestación das actividades turísticas.

Compromiso Galicia Calidade
Os establecementos certificados co selo Galicia Calidade comprométense con:

 • Os clientes, a quen debe ofrecer a excelencia no servizo e a satisfacción.
 • Cos empregados, fomentando unha contorna laboral positivo e o respecto aos dereitos aos traballadores e a seguridade e hixiene
 • A formación profesional, fomentando o desenvolvemento permanente
 • Coa sociedade, contribuíndo ao desenvolvemento económico e a xeración de emprego.
 • Co medio ambiente, fomentando o desenvolvemento sustentable.

 
 
User manual of visual corporative identity

Galicia Calidade

 • selo de garantía
  para produtos ou servizos que destacan polos seus atributos de calidade
 • control de calidade
  que garantan tanto a orixe como as características
 • recoñecemento
  a marca ten unha valoración moi positiva polos consumidores
 • promoción
  investimento constante que repercute nas entidades adheridas
 • acción
  co obxectivo de favorecer as empresas adheridas
 • promoción extra
  as accións promocionais supoñen unha gran oportunidade
 • presenza
  destacada nas feiras agroalimentarias
 • captación
  participación en campañas educativas e deportivas para o cliente final
 • facilidade
  na tramitación do selo de calidade