De conformidade coas disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoaise á libre circulación destes datos, e co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dosdereitos dixitais, atopará a continuación toda a información relevante sobre cómo tratamos os datos persoaisque vostede comparta connosco.

 

Responsable do Tratamento de Datos Persoais

GALICIA CALIDADE, S.A.U.

Complexo Administrativo San Lázaro

Edificio IGAPE – 3º

15703 Santiago de Compostela

info@galiciacalidade.gal

 

Finalidades para as cales se tratarán os seus datos persoais e lexitimación

Neste caso, se recaban datos para as seguintes finalidades:

  • Promoción da marca Galicia Calidade a través da actualización do directorio de establecementos adheridos á Galicia Calidade, elaboración de rutas, eventos relacionados coa gastronomía e recetario.
  • Formulario de contacto

 

¿Canto tempo gardaremos e trataremos os seus datos persoais?

O prazo de conservación dos datos dependerá da finalidade para a cal son tratados. Para cada unha das finalidades de tratamento anteriores, a táboa que se mostra a continuación especifica o prazo máximo de conservación dos seus datos persoais. Despois dos períodos descritos a continuación, xa non trataremos os seus datos persoaispara o devandito fin.

 

Finalidades Prazo de conservación Lexitimación
Promoción da marca Galicia Calidade a través da actualización do directorio de establecementos adheridos á Galicia Calidade, elaboración de rutas, eventos relacionados coa gastronomía y recetario. Ata a revogación do consentimento, no seu caso. Art. 6. a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos;
Formulario de contacto Ata a revogación do consentimento, no seu caso. Art. 6. a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos;

 

¿Con quen compartimos os seus datos persoais?

1. Proveedores de servizos

A fin de prestarlle os servizos e produtos que nos solicite, podemos compartir os seus datos de carácter persoal cos nosos proveedores como se describe a continuación, podendo encontrarse algún deles en países ubicados fóra da Unión Europea. En calquera caso, pode estar seguro de que tomamos todas as medidas razoables para obter os compromisos dos nosos proveedores de tratar os seus datos persoais co mesmo nivel de protección co que os tratamos nós.

Neste sentido, os proveedores cos que podemos compartir os seus datos de carácter persoal son os que nos prestan servizos de aloxamento de sitios web, servizos de correo electrónico, marketing dixital, patrocinio de sorteos, concursos e outras promocións, así como a realización de enquisas de satisfacción de clientes.

2. Outros destinatarios

Non se contempla compartir información persoal con outras compañías.

3. Cumprimento legal e Seguridade

Pode ser necesario, por requerimento legal, procedemento xudicial, litixio e/ou requerimento de autoridades e organismos públicos dentro ou forado seu país de residencia, que comuniquemos os seus datos persoais ás correspondentes administracións ou órganos públicos. Tamén podemos comunicar os seus datos de carácter persoal se nos vemos obrigados a facelo por motivos de orde pública, aplicación da Lei e outros asuntos de relevancia pública, na medida en que a divulgación sexa necesaria e apropiada e así nolo requiran as autoridades competentes. Onde legalmente estea permitido, e na medida en que sexa posible,informarémoslle antes de dita comunicación.

Si determinamos de boa fe que a comunicación é razoablemente necesaria para protexer os nosos dereitos, facer cumprir os nosos termos e condicións, investigar a fraude ou protexer as nosas operacións ou usuarios, tamén podemos comunicar os seus datos de carácter persoal ás autoridades de control oportunas.

 

Transferencias fóra da UE

A comunicación dos seus datos de carácter persoal pode, nalgúns casos, implicar a transferencia internacional dos mesmos fora da Unión Europea (UE). Con todo, e dada a especial atención ao tratamento dos seus datos personais que temos, cando se realiza dita transferencia fóra da UE, implementamos medidas para garantir que os datos personais transferidos benefíciense dun nivel adecuado de protección e adoptamos as garantías adecuadas. Pode obter máis información sobre as garantías establecidas poñéndote en contacto connosco a través da dirección de correo electrónico info@galiciacalidade.gal.

 

¿Cales son os seus dereitos?

  • Dereito de acceso para conocer que datos están a ser tratados, con que finalidades, a orixe destes e se os comunicamos a terceiros.
  • Dereito de modificación dos datos cando os mesmos estean incompletos ou sexan inexactos.
  • Dereito de supresión dos datos se desapareceu o fin para o que foron facilitados, o tratamento non é lícito, ou revoga o seu consentimento e demais supostos previstos na lei.
  • Dereito de oposición para evitar que tratemos datos con determinadas finalidades, ou solicitar que deixemos de facelo, ainda que só é posible nos casos que establece a lei.
  • Dereitoa solicitar a limitación do tratamento mentres se comproba a impugnación da exactitude dos mesmos, ou entende que o tratamento é ilícito e oponse á supresión dos datos, ou GALICIA CALIDADE xa non necesita os datos, pero son necesarios por parte do interesado para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións, ou se opuxo ao tratamento dos mesmos para a satisfacción dun interese lexítimo mentres se verifica a existencia do citado interese e a súa prevalencia sobre os do interesado.
  • Dereito á portabilidade para recibir os datos nun formato electrónico estruturado e de uso habitual e poder transmitilos a outro responsable.
  • Dereito a non ser obxeto de decisións individuais automatizadas co fin de que non tomemos unha decisión sobre vostede baseada únicamente no tratamento dos seus datos que produza efetos xurídicos na túa esfera persoal ou afecte de forma similar.

Para exercer calquerados dereitos indicados, así como para revogar o consentimento, no caso de que fose prestado, ou realizar calquera solicitude ou reclamación relacionada coa forma en que GALICIA CALIDADE trata os seus datos personais, diríxase a info@galiciacalidade.gal.

Asimesmo, lembrámoslle que, cando o considere oportuno, poderá dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos ao obxecto de presentar unha reclamación en relación ao tratamento que realizamos do datos de carácter persoal.